Ενημέρωση

Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

H εταιρεία «ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ Ι.Κ.Ε» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο (εφεξής, το «Πρόσωπο») ότι τα δεδομένα του προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται σε όλες τις φόρμες επικοινωνίας της Εταιρείας μας, καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα που η «Εταιρεία» έχει συλλέξει ή πρόκειται να συλλέξει νόμιμα στο μέλλον θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την «Εταιρεία» ή/και από τρίτους κατ’ εντολή και για λογαριασμό της («Εκτελούντες την Επεξεργασία») με σκοπό: (α) την προώθηση, διάδοση και ενημέρωση όλων των δράσεων και σκοπών της «Εταιρείας», (β) την χορήγηση από το «Πρόσωπο» άδειας λήψης φωτογραφιών και δημιουργίας βίντεο, που θα το περιλαμβάνουν, λόγω  της παρουσίας και συμμετοχής του στα σεμινάρια/ συνεδρίες /ημερίδες/ εκθέσεις/ εκδηλώσεις/τελετές που διοργανώνει /ή θα διοργανώσει η «Εταιρεία»προκειμένου η «Εταιρεία» να αυξήσει το δημόσιο ενδιαφέρον και τη συμμετοχή στις παραπάνω δραστηριότητές της με την προώθησή τους είτε ηλεκτρονικά (newsletters) είτε μέσω του  διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των κάθε είδους εντύπων (γ) την άδεια του «Προσώπου» να λαμβάνει  με ηλεκτρονικά μέσα /ή τηλεφωνικά /ή ταχυδρομικά ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες της «Εταιρείας.

Αποδέκτες των  προσωπικών  δεδομένων:

Για την εκπλήρωση κάθε προαναφερθέντος σκοπού επεξεργασίας η«Εταιρεία» και τα συνεργαζόμενα με αυτήν νομικά ή φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων τους.

Το «Πρόσωπο»έχει το δικαίωμα:

α) Να γνωρίζει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα ενημέρωσης, άρθρο 13 του Κανονισμού ΕΕ  2016/679)

β) Να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα εναντίωσης, άρθρο 21 του Κανονισμού ΕΕ  2016/679)

γ) Να ζητά διόρθωση /ή τροποποίηση των  προσωπικών του δεδομένων,  (δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 του Κανονισμού ΕΕ  2016/679)

Η «Εταιρεία» θα στέλνει επιβεβαίωση στο «Πρόσωπο» για την διόρθωση/τροποποίηση αυτών των στοιχείων που ζητήθηκαν από το «Πρόσωπο», έτσι ώστε το «Πρόσωπο» να  γνωρίζει την ολοκλήρωση του αιτήματός του, και σε κάθε περίπτωση ο χρόνος επεξεργασίας του αιτήματος του «Προσώπου» από την «Εταιρεία» δεν θα υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα (άρθρο 12 παρ. 3 του Κανονισμού ΕΕ  2016/679).

δ) Να ζητά την διαγραφή αυτών (δικαίωμα στη λήθη σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Κανονισμού ΕΕ  2016/679) . Για τα δεδομένα του «Προσώπου» που έχουν παραχωρηθεί από την «Εταιρεία» και σε τρίτους, στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών για τους οποίους αυτά είχαν συλλεχθεί , τότε η «Εταιρεία» θα μεριμνήσει για την διαγραφή αυτών και από τους εμπλεκόμενους τρίτους (άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού ΕΕ  2016/679)

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η «Εταιρεία» δηλώνει ότι θα συμμορφώνεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του «Προσώπου». Σε κάθε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων του «Προσώπου» από την «Εταιρεία», η «Εταιρεία» ενημερώνει το «Πρόσωπο» ότι δικαιούται να την καταγγείλει στην αρμόδια εποπτική αρχή  και να προσφύγει στα δικαστήρια για να ζητήσει αποζημίωση για τη  ζημία  που θα υποστεί εξαιτίας αυτής της παραβίασης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης/εναντίωσης/διόρθωσης/τροποποίησης και διαγραφής  που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, το «Πρόσωπο» μπορεί να απευθύνεται στην Υπεύθυνη Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα της «Εταιρείας» κα Σταυροπούλου Ουρανία, οδός Ρήγα Φεραίου 56Α τηλ 6947074032 email ourstav@gmail.com. Για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του «Προσώπου» που ζητά την τροποποίηση των στοιχείων σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα της «Εταιρείας» θα κάνει χρήση του email που δηλώνεται στο παρόν από το «Πρόσωπο».

Η «Εταιρεία» τηρεί αρχείο πελατών, στο οποίο καταχωρούνται δεδομένα που αφορούν όλους τους συμμετέχοντες στις δράσεις της «Εταιρείας»

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες που μπορεί να κάνει το «Πρόσωπο» σχετικά με τις τροποποιήσεις των προσωπικών του στοιχείων,  και την επικοινωνία του με την Υπεύθυνη Επικοινωνίας για τα Προσωπικά Δεδομένα της «Εταιρείας» παρέχεται και μέσω της ιστοσελίδας της «Εταιρείας» (www.sferiki.gr)

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχοντας κατά τα παραπάνω ενημερωθεί, δηλώνω ότι:

Α) Παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, όπως αναφέρεται ανωτέρω, για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας της, μέχρι την λύση ή εκκαθάριση αυτής,  γνωρίζοντας ότι η συγκατάθεση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή με έγγραφό μου που θα υποβάλλεται στην  «Εταιρεία» και θα ισχύει για το μέλλον και

Β) Συναινώ ανεπιφύλακτα και επιτρέπω τη χρήση από την«Εταιρεία»ή/και από τρίτους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της των προσωπικών δεδομένων μου με μοναδικό σκοπό την προώθηση των νόμιμων δραστηριοτήτων και σκοπών της «Εταιρείας»

X