Privacy

  Η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδοµένων είναι σηµαντική για τη ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ, γι' αυτό λειτουργούµε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των δεδοµένων. Ελπίζουµε ότι η πολιτική που περιγράφεται παρακάτω, θα σας βοηθήσει να καταλάβετε ποια δεδοµένα µπορεί να συλλέξει η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ, πώς χρησιµοποιεί και εγγυάται τα δεδοµένα αυτά και µε ποιους µπορεί να τα µοιραστεί.

  Μέσω των Ιστοσελίδων µας η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ δεν θα συλλέξει κανένα προσωπικό σας δεδοµένο (π.χ. το όνοµα, τη διεύθυνση, τον αριθµό τηλεφώνου σας ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση), παρά µόνο εάν εκούσια επιλέξετε να µας τα παρέχετε (π.χ. µε e-mail) ή δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή εκτός εάν τη δυνατότητα αυτή µας την παρέχει ο νόµος.

  Όταν µας παρέχετε προσωπικά δεδοµένα, συνήθως τα χρησιµοποιούµε για να ανταποκριθούµε στο αίτηµά σας για πληροφορίες ή για να σας παρέχουµε πρόσβαση σε εξειδικευµένες πληροφορίες, δραστηριότητες ή υπηρεσίες. Επίσης, προκειµένου να προωθήσουµε την ανάπτυξη σχέσης µαζί σας:

  • µπορεί να αποθηκεύουµε και να επεξεργαζόµαστε προσωπικά δεδοµένα, για να κατανοήσουµε καλύτερα τις προσωπικές ή επαγγελµατικές σας ανάγκες και το πώς µπορούµε να βελτιώσουµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας ή
  • µπορεί να χρησιµοποιήσουµε (εµείς ή τρίτοι για λογαριασµό µας) προσωπικά δεδοµένα για να επικοινωνήσουµε µαζί σας σχετικά µε δραστηριότητες της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ για την στήριξη των ερωτήσεων σας, προκειµένου να κατανοήσουµε καλύτερα τις ανάγκες σας.

  Εφόσον επιλέξετε να µην χρησιµοποιούνται τα προσωπικά σας δεδοµένα για τη στήριξη της πελατειακής µας σχέσης µαζί σας, θα σεβαστούµε την επιλογή σας. Μόνο εάν συναινέσετε ρητώς θα προβούµε σε ενέργειες direct marketing. ∆εν πωλούµε ή µε άλλο τρόπο εµπορευόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτους.

  Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ θα συλλέγει, θα χρησιµοποιεί ή θα γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδοµένα που της παρέχετε online µόνο για τους σκοπούς που σας γνωστοποιούνται, εκτός εάν η γνωστοποίηση:

  • απαιτεί τη χρήση των προσωπικών δεδοµένων για οιονδήποτε πρόσθετο σκοπό άµεσα συνδεόµενο µε τον αρχικό σκοπό, για τον οποίο συλλέχθηκαν τα προσωπικά δεδοµένα,
  • είναι αναγκαία για την προετοιµασία, διαπραγµάτευση και σύναψη σύµβασης µαζί σας,
  • απαιτείται από το νόµο ή τις αρµόδιες κρατικές ή δικαστικές αρχές,
  • είναι αναγκαία για τη θεµελίωση ή διατήρηση νόµιµης απαίτησης ή άµυνας,
  • είναι αναγκαία για την πρόληψη απάτης ή άλλων παρανόµων δραστηριοτήτων όπως δόλιες επιθέσεις κατά των τεχνολογικών συστηµάτων πληροφορικής της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ.

  Μέσω της χρήσης υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών για την πρόσβαση στις Ιστοσελίδες µας, τα επικοινωνιακά σας δεδοµένα [π.χ. διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP Address)] ή τα χρηστικά σας δεδοµένα (π.χ. πληροφορίες για την έναρξη, τον τερµατισµό και την έκταση κάθε πρόσβασης και πληροφορίες για τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στις οποίες είχατε πρόσβαση) παράγονται τεχνικά και ενδέχεται να σχετίζονται µε προσωπικά δεδοµένα. Στην έκταση που υπάρχει πιεστική ανάγκη, η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των επικοινωνιακών ή χρηστικών σας δεδοµένων θα γίνεται και θα εκτελείται σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο προστασίας του απορρήτου δεδοµένων.

  Όταν εισέρχεστε στις Ιστοσελίδες µας, µπορούµε αυτοµάτως (δηλ. χωρίς εγγραφή) να συλλέγουµε µη προσωπικά δεδοµένα (π.χ. τύπος χρησιµοποιούµενου προγράµµατος αναζήτησης Internet και λειτουργικού συστήµατος, domain name των Ιστοσελίδων, από τις οποίες εισήλθατε, αριθµός επισκέψεων, µέσος χρόνος που περάσατε στις Ιστοσελίδες, σελίδες που διαβάσατε). Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τα δεδοµένα αυτά για να παρακολουθήσουµε την ελκυστικότητα των Ιστοσελίδων µας και να βελτιώσουµε την απόδοση ή το περιεχόµενό τους.

  Όταν επισκέπτεστε κάποιες από τις Ιστοσελίδες µας, µπορούµε να αποθηκεύουµε ορισµένα δεδοµένα στον υπολογιστή σας σε µορφή "cookie", προκειµένου να αναγνωρίσουµε αυτοµάτως τον Η/Υ σας κατά την επόµενη επίσκεψή σας. Τα "cookies" µπορούν να µας βοηθήσουν ποικιλοτρόπως, για παράδειγµα, επιτρέποντάς µας να διαµορφώσουµε Ιστοσελίδες ώστε να ταιριάζουν καλύτερα µε τα ενδιαφέροντά σας ή για να αποθηκεύσουµε τον κωδικό πρόσβασής σας, προκειµένου να µην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε κάθε φορά. Εφόσον δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε "cookies", παρακαλείσθε να δώσετε εντολή στο πρόγραµµά σας αναζήτησης Internet (browser) να σβήνει όλα τα "cookies" από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να µπλοκάρει όλα τα "cookies" ή να λαµβάνει προειδοποίηση πριν την αποθήκευση των "cookies".

  Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά δεδοµένα παιδιών χωρίς να επιµείνει ότι θα ζητήσουν προηγουµένως τη γονική συναίνεση, εφόσον απαιτείται από το ισχύον δίκαιο. Θα χρησιµοποιούµε ή θα γνωστοποιούµε προσωπικά δεδοµένα για παιδί, στην έκταση που επιτρέπεται από το δίκαιο, µόνο για να ζητήσουµε τη γονική συναίνεση σύµφωνα µε τους εθνικούς νόµους και κανονισµούς ή για να προστατεύσουµε ένα παιδί. Ο ορισµός του «παιδιού» ή των «παιδιών» θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τους ισχύοντες νόµους, καθώς και τα εθνικά και περιφερειακά πολιτιστικά έθιµα.

  Για να προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδοµένα από τυχαία ή παράνοµη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωσή τους και από µη εξουσιοδοτηµένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ χρησιµοποιεί τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ασφαλείας.

  Οι Ιστοσελίδες της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ µπορεί να περιέχουν συνδέσµους (links) µε άλλες Ιστοσελίδες. Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ δεν ευθύνεται για τις πρακτικές τήρησης απορρήτου ή το περιεχόµενο ιστοσελίδων τρίτων προσώπων.

  Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ θα ανταποκριθεί σε εύλογα αιτήµατα για την αναθεώρηση των προσωπικών σας δεδοµένων και για τη διόρθωση, τροποποίηση ή διαγραφή οιωνδήποτε ανακριβειών. Δ∆ιατηρείτε το δικαίωµα να αναθεωρείτε και να τροποποιείτε κάθε προσωπικό σας στοιχείο που έχει αποθηκευτεί στο σύστηµα µας αν νοµίζετε πως χρειάζεται ανανέωση ή διόρθωση. Δ∆ιατηρείτε το δικαίωµα να αποσύρετε, οποιαδήποτε στιγµή, τη συγκατάθεση σας για την µελλοντική χρήση των προσωπικών δεδοµένων σας. Απλώς, στείλτε ένα ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι διαθέσιµη στη σελίδα.

  ∆ιατηρούµε προσωπικά δεδοµένα µόνο για όσο χρόνο κρίνουµε απαραίτητο προκειµένου να σας προσφέρουµε µια υπηρεσία που έχετε ζητήσει ή για την οποία µας έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοµοθεσία το επιβάλλει (όπως για παράδειγµα όταν βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διένεξη).

  Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια για την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου ∆εδοµένων της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ (π.χ. για την αναθεώρηση και ενηµέρωση των προσωπικών σας δεδοµένων), παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε µαζί μας. Καθώς ωριµάζει το Δ∆ιαδίκτυο, το ίδιο συµβαίνει και µε την Πολιτική µας για την Προστασία του Απορρήτου ∆εδοµένων. Θα ανακοινώνουµε αλλαγές στην Πολιτική µας για την Προστασία του Απορρήτου ∆εδοµένων σε αυτήν τη σελίδα. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά αυτήν τη σελίδα, προκειµένου να παραµένετε ενήµεροι.

  Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ επιδιώκει µε τον παρόντα δικτυακό τόπο να ενισχύσει την πληροφόρηση του κοινού σχετικά µε τις δραστηριότητες της ίδιας.Στόχος µας είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης σχετικής µε τα προϊόντα και υπηρεσίες µας καθώς και µε τις δραστηριότητες µας. Ωστόσο, η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη όσον αφορά την χρήση υλικού που περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο κατά τρόπο διαφορετικό από τις οδηγίες που αναφέρονται ρητά.

  Το εν λόγω υλικό αντιπροσωπεύει την οπτική και τις ιδέες της Σφαιρικής Αντιληπτικότητας, συνίσταται σε πληροφορίες γενικού χαρακτήρα και δεν προορίζεται για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων περιστάσεων που αφορούν συγκεκριµένα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Ενίοτε περιέχει συνδέσεις µε δικτυακούς τόπους τρίτων, στους οποίους δεν ασκεί κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη. ∆εν αποτελεί συµβουλή ειδικού επαγγελµατία ή νοµική συµβουλή. Είναι στην υπευθυνότητα του χρήστη να αξιολογήσει όλες τις πληροφορίες και να λειτουργήσει σύµφωνα µε τη δική του κρίση.

  ∆εν αποδέχεται καµία ευθύνη για τυχόν ζηµίες που προκαλούνται σε σχέση µε οποιαδήποτε πράξη ή αδράνεια τρίτων βασιζόµενων στις εν λόγω δηµοσιευµένες πληροφορίες. Ειδικότερα, η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν απώλεια οικονοµικής φύσης ή έµµεση ή παρεπόµενη απώλεια ή ζηµία από την χρήση των πληροφοριών και του υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα.

  Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη σχετικά µε τυχόν προβλήµατα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεµένων µε αυτόν.

  Η ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ επιθυµεί επίσης να επισηµάνει ότι δεν φέρει καµία ευθύνη εάν η ονοµασία, ο λογότυπος ή η διεύθυνσή της και το περιεχόµενό της χρησιµοποιούνται καταχρηστικά στο πλαίσιο σχεδίων που αποσκοπούν στην εξαπάτηση του κοινού.

  Σκοπός της παρούσας παραίτησης από ευθύνη δεν είναι ο περιορισµός της ευθύνης της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ κατά παράβαση των όρων που τυχόν προβλέπει η ισχύουσα εθνική νοµοθεσία ούτε ο αποκλεισµός της ευθύνης της σε θέµατα ως προς τα οποία η εν λόγω νοµοθεσία δεν επιτρέπει αποκλεισµό ευθύνης.

  1. Παραίτηση από Ευθύνη
  2. Πνευματική Ιδιοκτησία

  Πνευµατική ιδιοκτησία κατοχυρωµένη για το περιεχόµενο του παρόντος δικτυακού τόπου στο σύνολό του: ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ.

  Ο Χρήστης αναγνωρίζει πως η ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο είναι προστατευµένο από πνευµατικά δικαιώµατα, εµπορικά σήµατα και άλλα ιδιωτικά δικαιώµατα. Τα περιεχόµενα είναι πνευµατική ιδιοκτησία ατοµική είτε ως συλλογική εργασία. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν οποιοδήποτε υλικό για διαφηµιστικούς ή εµπορικούς σκοπούς χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια. Μπορούν να κατεβάσουν υλικό για προσωπική χρήση και να χρησιµοποιούν τις πληροφορίες που λαµβάνουν απευθείας από το διαδικτυακό τόπο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  Να αναφέρουν την ανωτέρω πηγή προέλευσης και τις πληροφορίες των πνευµατικών δικαιωµάτων που αναγνωρίζονται στην ιστοσελίδα.

  Το υλικό της ιστοσελίδας, µέρος ή εν συνόλω δεν επιτρέπεται να διακινηθεί, να δηµοσιευθεί, να ανατυπωθεί, να χρησιµοποιηθεί σε ιστοσελίδες, βιβλία, CD/DVD, σεµινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, οµιλίες, να τροποποιηθεί µε οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του κατόχου των δικαιωµάτων ήτοι της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ.

  ∆εν επιτρέπεται αλλαγή, τροποποίηση ή µετασχηµατισµός του περιεχοµένου της ιστοσελίδας από το χρήστη.

  Για οποιαδήποτε επαναχρησιµοποίηση ή διανοµή κατόπιν αδείας, πρέπει να υπάρχει ενηµέρωση επακριβώς για τους όρους άδειας-χρήσης αυτής της σελίδας.

  Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χρησιµοποίησης πρέπει να υπάρχει γραπτή άδεια από τη ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕ.

  Οι υπηρεσίες και πληροφορίες της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για νόµιµους σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επανέκδοση, ανακοίνωση, διάδοση ή µετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση πληροφοριών και δεδοµένων των υπηρεσιών της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο για παράνοµους σκοπούς.

  Οι επισκέπτες θα πρέπει να αποφεύγουν την εµπλοκή τους σε αξιόποινες πράξεις όπως συκοφαντική δυσφήµιση, παρουσίαση σκανδαλωδών ή ιδιωτικών πληροφοριών για άτοµα χωρίς την έγκρισή τους, εσκεµµένη συναισθηµατική βία, απειλές σε τρίτους µέσω e-mail, ή άλλων ηλεκτρονικών µέσων / υπηρεσιών που παρέχουµε.

  Με την πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε τµήµα του δικτυακού τόπου της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ θεωρείται ότι αποδέχεστε τα παραπάνω. 

  Ο λογότυπος της ΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕ είναι νόµιµα κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα (trademark).